GAGASAN MAQASHID SYARIAH DAN EKONOMI SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH DAN IMAM IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

Muhammad Rasyid Ridlo, Muhajirin Muhajirin

Abstract


Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah sepasang guru-murid tokoh pemikir dan ulama Islam. Mereka telah banyak menghasilkan karya dan diantaranya mengenai Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan serta gagasan kedua tokoh tersebut tentang Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ibnu Taimiyah membagi Maqasid Syariah menjadi tiga bagian yaitu, al-Maqshud al-‘Adzam, al-Maqasid al-Asasiyyah, dan al-Maqasid al-Furuiyah. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi Maqashid Syariah menjadi: Ta’lil al-Ahkam, Daruriyyat al-Khams, dan Taghayyur al-fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasbi Taghayyur Al-Azminah wa al-Amkinah wa Al-Ahwal wa Al-Niat wa Al-Awa’id. Dalam bidang ekonomi Ibnu Taimiyah berpendapat tentang pentingnya menerapkan Maqashid Syariah dalam beberapa hal, seperti mekanisme pasar, konsep harga, dan hak kekayaan. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih memfokuskan pada Falsafah Ekonomi Islam, kekayaan dan kemiskinan, dan Kepentingan Ekonomi Zakat.
DOI: https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Flag Counter  Creative Commons License 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Powered by Puskom-UMJ