JKK : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan

Author Details

Puspita, Nadya Rahma, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, IndonesiaPowered by Puskom-UMJ